KAARO-VERKOSTO KOULUTTAA

Kehitetään arviointia yhdessä!

koulutukset 2020-2021

KURSSeista

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO järjestää arvioinnin ja arviointiosaamisen kehittämisen tueksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuskursseja.

 

Järjestämme opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-kurssit varhaiskasvatuksen, esiopetuksen perusopetuksen ja lukion opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Opetushallituksen tukemassa Kehitetään arviointia yhdessä!- hankkeessa järjestämme täydennyskoulutusta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiluvun ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden käyttöönoton tueksi. OPS:n uusi arviointiluku astuu voimaan elokuussa 2020 ja oppiainekohtaiset päättöarvioinnin kriteerit elokuussa 2021.

 

Tutustu kurssiohjelmaamme ja ilmoittaudu mukaan! Tällä sivulla näet kootusti kurssiemme tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja kurssisivulta pääset tarkemmin tutustumaan kurssien suoritustapoihin ja mukaan kurssille ilmoittautumislinkkien kautta.

 

Ilmoittautuminen kevään 2021 kursseille aukeaa 10.12.2020.

Koulutuspaikkakunnat: 

Helsinki, Espoo, Turku, Rauma, Vaasa, Tampere, Jyväskylä, Rovaniemi, Oulu, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Sodankylä ja Inari.


Katso paikkakunnat tarkemmin elokuun aikana julkaistavasta koulutuskalenteristamme. Tarvittaessa järjestämme koulutukset osin etänä.

 


 

KURSSIT

KURSSit & aikataulu

Kehitetään arviointia yhdessä! -
Arviointitiimit pedagogisen kehittämisen tukena (5 op), 
syksy 2020

Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisiin periaatteisiin ja niiden vaikutukseen arvioinnin kehittämisessä.

Keskeiset tavoitteet:

 • tukee perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisten periaatteiden käyttöönottoa ja kehittämistä perusopetuksen arjessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kehittämiselle

 • tukee arviointitiimien toimintaa ja antaa malleja arvioinnin kehittämiselle koko kouluyhteisön yhteisen kehittämisen kautta

 • tukea opettajan ja koko kouluyhteisön arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

 • kurssilla käytetään DigiCampus-oppimisympäristöä 

Keskeiset sisällöt:

 • OPS luku 6: keskeiset periaatteet, OPS-muutokset ja arvioinnin käsitteet, formatiivinen ja summatiivinen arviointi, opinnoissa eteneminen, lukuvuosi ja päättöarviointi sekä oppimisen tuki ja arviointi

 • arviointitiimin toiminta ja muutostyön organisointi, näkökulmia arviointitiimien toimintaan

 • arviointi koko kouluyhteisön asiana: erilaiset arviointidialogit ja arvioinnista keskusteleminen, osallisuus ja jaettu johtajuus

 • arviointi ja oppimisen tukeminen: koulun ja kotien yhteistyö

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet

(5 op), kevät 2021

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Keskeiset tavoitteet:

 • tukea perusopetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaisten arviointikriteereiden käyttöä ja arvioinnin yhdenmukaistamista tukevaa kehitystä perusopetuksessa

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa arvioinnin kriteeripohjaiselle kehittämiselle

 • tukea opettajan arviointiosaamisen reflektointia ja arvioinnin suunnitelmallista kehittämistä oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden ohjaamana

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimivan alustan

 • kurssilla käytetään DigiCampus-oppimisympäristöä 

Keskeiset sisällöt:

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia

 • oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito-ja taideaineissa (5 op), kevät 2021

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito- ja taideaineissa MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa.

Keskeiset tavoitteet:

 • tukea perusopetuksen OPS:n mukaisten uusien arviointiperiaatteiden ja kriteerien            käyttöönottoa taide- ja taitoaineissa

 • kehittää toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä arvioinnin dialogisuuden edistämiseksi taide- ja taitoaineiden erityispiirteet huomioiden, kokeilemalla ja tutkimukseen perustuen

 • opettajien arviointitiimien valtakunnallinen kouluttaminen taide- ja taitoaineissa

Keskeiset sisällöt:

 • oppimistavoitteet ja arviointikriteerit arvioinnin perustana

 • kriteeriperustaisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus

 • oppimistavoitteiden ja arviointikriteereiden sanoittaminen oppilaalle ja huoltajille

 • arvioinnin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 • monipuolinen arviointi ja eri osaamisalueiden huomioiminen osana arviointia

 • oppilaat osallisina: tavoitteet ja kriteerit oppilaan oppimisen ja itsesäätelyn tukena

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOc

(5 op), kevät 2021

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

Keskeiset tavoitteet:

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle 

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä

 • tukea opettajan arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

Keskeiset sisällöt:

 • johdatus arvioinnin teorioihin 

 • kasvun ajattelumalli arvioinnissa

 • oppimaan oppiminen ja arviointi

 • ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla

 • arviointi oppimisen tukena

 • itse- ja vertaisarviointi

 • portfoliot arvioinnissa

Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa MOOc (5 op), kevät 2021

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC -kurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan yhdessä soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan yhdessä.

Keskeiset tavoitteet:

 • antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien arviointikäytänteiden kehittämiselle

 • tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja arviointikäytänteiden kehittämistä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa

 • tukea opettajan arviointiosaamisen kokonaisuuden reflektointia ja suunnitelmallista kehittämistä

 • tarjota vertaisoppimiselle ja arvioinnin yhteiselle kehittämiselle toimiva alusta

Keskeiset sisällöt:

 • oppimaan oppiminen ja kasvunajattelumalli

 • kehittävä palaute ja pedagoginen dokumentointi

 • varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijät ja niitä kuvaavat indikaattorit

 • lapsen osallisuuden osatekijät

 • lapsen oikeus osallisuuteen: Käytännön vuorovaikutus päiväkodin arjessa

 • oppimisympäristöjen arviointi lapsen osallisuuden näkökulmasta

 • osallistava pedagoginen johtajuus

 • arvioinnin osa-alue: Ilmaisun monet muodot

 • innostava ja osallistava oppiminen - lapsi tutkijana

 • lapsen kielen kehitystä tukeva arviointi

 • kasvan, liikun ja kehityn – lapsen oppimista tukevan oppimisympäristön arviointi

 
 
 
 
 
Koulutukset 2020-2021 

LISÄTIETOJA:

marja tamm

Projektipäällikkö

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

 

Aleksi Heikola

Projektisuunnittelija

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO

HY__LP11_kasvaP_FI_B3____BW.jpg
Oulu_uni_logo_mv.png
AaltoYliopisto_logo_mv.png
UEF_eng_pysty_1_black.png
ulapland_MV_logo.png
aalogobasic4c_MV.jpeg
Funded by:

©2019 by National network for developing assessment literacy KAARO